ทุนวิจัยโครงการ "PTT-NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย (นายกสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย) ที่ได้รับทุนวิจัยโครงการ "PTT-NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัวและลงนามสัญญาให้ทุนโครงการ "PTT-NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2558 ซึ่งทุนนี้จัดให้มีขึ้นเป็นปีแรก โดย สวทช.ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศ จากหลากหลายสถาบัน ทุกโครงการผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวด จากทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ได้รับทุน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ในโครงการวิจัยเรื่อง "พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน" โดยได้รับทุนรวม 20 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี สำหรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยสาขาพอลิเมอร์ชีวภาพ มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เคยได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัล PTT Innovation Awards ประจำปี 2554 จากมูลนิธิสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้น และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ จนถึงบัดนี้เป็นสมัยที่สอง (พ.ศ. 2557 - 2559) ขอบคุณรูปและเนื้อหาข่าวจาก twn-newscenter

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย