ประวัติความเป็นมา

สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยนักวิชาการโพลิเมอร์ของประเทศกลุ่มหนึ่ง ที่เห็นว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักวิชาการและหลักสูตรการศึกษาทางด้านโพลิเมอร์เพื่อรองรับความต้องการทางด้านบุคลากรของอุตสาหกรรม วงการโพลิเมอร์ของประเทศจึงน่าจะต้องการศูนย์รวมเพื่อการติดต่อ ประสานงานและการสร้างความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะได้มีการจัดตั้งสมาคมโพลิเมอร์ฯ ได้มีการจัดตั้งชมรมโพลิเมอร์ขึ้นก่อนแล้วในพ.ศ. 2534 ซึ่งต่อมาได้ปรับสถานภาพมาเป็นสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน


วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลาง

  • การประสานความร่วมมือระหว่างนักวิชาการตลอดจนผู้สนใจทางด้านโพลิเมอร์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
  • ข้อมูล ข่าวสารทางด้านโพลิเมอร์ของประเทศ
  • การติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ช่วยยกระดับคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมโพลิเมอร์ของประเทศให้ทัดเทียมกับระดับสากล


กิจกรรมหลัก

  1. จัดอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการต่างๆ ทางโพลิเมอร์
  2. จัดบรรยายหรืออภิปรายในเรื่องหรือปัญหาที่เป็นที่สนใจทางโพลิเมอร์
  3. เผยแพร่ความรู้ด้านโพลิเมอร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกผ่านทางเว็บไซต์สมาคม
  4. ทำความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อยกระดับและสนับสนุนวงการโพลิเมอร์ของประเทศ

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ความร่วมมือกับต่างประเทศ
การทำความร่วมมือกับ The Japan Society of Polymer Processing (JSPP) สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับ The Japan Society of Polymer Processing (JSPP) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำความร่วมมือในด้านการจัดประชุมวิชาการ โดยกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านโพลิเมอร์

การเป็นสมาชิกขององค์กรต่างประเทศ
1. การเป็นสมาชิกของ Pacific Polymer Federation (PPF) สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ Pacific Polymer Federation ตั้งแต่ยังมีสถานภาพเป็นชมรมโพลิเมอร์ ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก รวม 17 ประเทศ เป็นสมาชิก กิจกรรมหลักของ Pacific Polymer Federation คือ จัดการประชุมระดับนานาชาติ ทุก 2 ปี ณ ประเทศสมาชิก สำหรับประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ Pacific Polymer Conference (PPC8) ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

2. การเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Polymer Societies (FAPS) สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Polymer Societies (FAPS) ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 14 ประเทศ ทำความร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์ของประเทศสมาชิก

3. การเป็นสมาชิกของ The International Rubber Conference Organization (IRCO) สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ The International Rubber Conference Organization (IRCO) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติทางด้านยาง หรือ International Rubber Conference (IRC)

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย