การสมัครสมาชิก

 

การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สมาชิกสามัญ
- ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านโพลิเมอร์ หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโพลิเมอร์
2. สมาชิกนิติบุคคล
- นิติบุคคลที่สนใจเรื่องโพลิเมอร์ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้เป็นสมาชิก
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
- บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกของสมาคม
จะได้รับสิทธิประโยชน์
ดังนี้
1. สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายหรือการสัมมนาวิชาการบางกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับการอบรม การสัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการโพลิเมอร์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นหรือร่วมจัด

 

ค่าธรรมเนียมสมาชิก

สมาชิกสามัญรายปี
ค่าธรรมเนียมปีละ 500 บาท
สมาชิกนิสิต นักศึกษา
ค่าธรรมเนียมปีละ 300 บาท
สมาชิกนิติบุคคล
ค่าธรรมเนียมปีละ 4,000 บาท
 

การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคม
การชำระ
ค่าธรรมเนียม
สมาชิก
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี "สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย"
เลขที่บัญชี 026-438590-9

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย