คณะกรรมการสมาคม

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

        กรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ

ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ

       กรรมการที่ปรึกษา
ศ.ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

ศ.ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

       กรรมการที่ปรึกษา
ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

       กรรมการที่ปรึกษา
ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

       กรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

       กรรมการที่ปรึกษา
ดร. ชญาน์ จันทวสุ

ดร. ชญาน์ จันทวสุ

       กรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

       นายกสมาคม
ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล

ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล

       อุปนายก
ดร.อนุชา เอื้อเพิ่มเกียรติ

ดร.อนุชา เอื้อเพิ่มเกียรติ

       อุปนายก
รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต

รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต

       นายทะเบียน
ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์

ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์

       ประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

       เหรัญญิก
ผศ.ดร.สุนันทา ช่วยประคอง

ผศ.ดร.สุนันทา ช่วยประคอง

       เลขาธิการ
รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

       กรรมการวิชาการ
รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

       กรรมการวิชาการ
รศ.ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

รศ.ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

       กรรมการวิชาการ
รศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร

รศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร

       กรรมการวิชาการ
รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์

รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์

       กรรมการ
ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ

ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ

       กรรมการ
คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค

คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค

       กรรมการ
รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด

รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด

       กรรมการ
ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง

ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง

       กรรมการ
คุณคงศักดิ์ ดอกบัว

คุณคงศักดิ์ ดอกบัว

       กรรมการ

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย