คณะกรรมการสมาคม

ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ

ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

ศ.ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

ที่ปรึกษาสมาคม
ดร.บัญชา ชุนหสวัสดิกุล

ดร.บัญชา ชุนหสวัสดิกุล

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

นายกสมาคม
ดร.ชญาน์ จันทวสุ

ดร.ชญาน์ จันทวสุ

อุปนายก
รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์

รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์

เลขาธิการ
รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์

เหรัญญิก
รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต

รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต

ปฏิคม
ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง

ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง

ปฏิคม
รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

นายทะเบียน
ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์

ประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

วิชาการ
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร

ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร

วิชาการ
รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

กรรมการ
ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล

ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล

กรรมการ
ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ

ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ

กรรมการ
นายบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์

นายบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์

กรรมการ
นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล

กรรมการ

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย