คณะกรรมการสมาคม

ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ

ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

ศ.ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

ที่ปรึกษาสมาคม
รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

นายกสมาคม
ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล

ผศ.ดร.วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล

อุปนายก
รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์

รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์

เลขาธิการ
รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์

เหรัญญิก
ดร.ปัญญา วงศ์พานิช

ดร.ปัญญา วงศ์พานิช

ปฏิคม
นายบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์

นายบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์

ปฏิคม
รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต

รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต

นายทะเบียน
ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์

ประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร

ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร

วิชาการ
ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

วิชาการ
รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

กรรมการ
ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ

ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ

กรรมการ
รศ.ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ

รศ.ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ

กรรมการ
ดร.บัญชา ชุนหสวัสดิกุล

ดร.บัญชา ชุนหสวัสดิกุล

กรรมการ
ประธานกรรมการสาขายาง
อ.ดร.สุนันทา ช่วยประคอง

อ.ดร.สุนันทา ช่วยประคอง

กรรมการ
นายเทิดศักดิ์ ฤกษ์ประเสริฐกุล

นายเทิดศักดิ์ ฤกษ์ประเสริฐกุล

กรรมการ

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย