ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2566

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย