ขอเชิญร่วมงาน The International Polymer Conference of Thailand (PCT-12)

ด้วยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (PCT-12) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์ (Virtual Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีจุดประสงค์หลักให้เป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาการเกี่ยวกับการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในศาสตร์โพลิเมอร์ ระหว่างบุคลากรในวงการโพลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ ทั้งจากภาควิชาการและจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในลักษณะการนำเสนอแบบบรรยาย การนำเสนอแบบโปสเตอร์

สำหรับกิจกรรมของการประชุม PCT-12 ครั้งนี้ มีการเปลี่ยนรูปแบบการประชุมมาเป็น Virtual Conference เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 แต่การประชุมยังคงมีกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายโพลิเมอร์ที่เข้มแข็งของประเทศ และการพัฒนาให้เป็นการประชุมระดับนานาชาติ ด้วยการเชิญองค์ปาฐกหลัก (Plenary Lectures) จากต่างประเทศ และการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีการบรรยายรับเชิญ (Invited Lectures) จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นความสำเร็จของวงการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์

สำหรับกิจกรรมของการประชุมฯ ครั้งนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการนำเสนอวิชาการแล้ว สมาคมฯ ยังได้ขยายขอบเขตกิจกรรมด้วยความตระหนักถึงการเชิดชูนักวิจัยไทยคลื่นลูกใหม่ ผู้สร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แก่วงการวิชาการในเวทีนานาชาติ ด้วยการจัดให้มีรางวัล Polymer Society of Thailand Rising Star 2022 ให้แก่นักวิจัยจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทางการศึกษา และจากภาคอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัย

สมาคมฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การประชุม PCT-12 และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้
 
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 
Facebook: Polymer Society of Thailand