[ขยายเวลาเปิดรับผลงาน] โครงการประกวดสื่อผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

โครงการประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริม/เผยแพร่/ถ่ายทอด/พัฒนา/สร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการตระหนักต่อประโยชน์ และผลกระทบ ของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ให้แก่เยาวชนและประชาชน
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมพอลิเมอร์ สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการประกวดสื่อ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Polymer products for sustainable development) (ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1tPCG4YiVISXKVVDRdmsGKXF7BD7WcqdF/view?usp=sharing  

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. โครงการประกวดสื่อ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Polymer products for sustainable development)

https://drive.google.com/file/d/1-KwO9jReetTsx54Klk0Km7F-8oBq0a-U/view?usp=sharing  

ลิงก์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. โครงการประกวดสื่อ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Polymer products for sustainable development)

https://forms.gle/JBcMkoMgxFGi5hrf8 

 

 

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย