ประกาศการขยายเวลาเปิดรับบทความ The International Polymer Conference of Thailand (PCT-11) ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

         ด้วยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (PCT-11) ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีจุดประสงค์หลักให้เป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาการเกี่ยวกับการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในศาสตร์โพลิเมอร์ ระหว่างบุคลากรในวงการโพลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ ทั้งจากภาควิชาการและจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

 
          สมาคมฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การประชุม PCT-11 และขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้ โดยได้ขยายกำหนดการเปิดรับบทความจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaipolymersociety.org/pct-11/home1.html
 
 

© สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 2559 จัดทำโดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย